تاريخ : | | نویسنده : aalekasa

 

طالع از روی اول اسم

 

الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن و پهلو می باشد.

 

ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

 

ج : فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان و آشفته می باشد و از کار خود حیران است.

 

د: او فردی با دیانت و پر فکر و بشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.

 

ه : او فردی است که همیشه اطرافیان را امر ونهی کند و زیبا چهره وتند خو و آتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.


و: فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

 

ز : زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

 

ت: او فردی است خوش چهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند و اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

 

ث: فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

 

ح: او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

 

خ: فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

 

ر: او فردی است خوش اخلاق میانه رو و آتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند و او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

 

س : او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند و بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد آتشی مزاج و همیشه در چشم اهل وا عیان پر هیبت به چشم میاید.

 

ش: او فردی است مشفق و مهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

 

ص : فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

 

ض : او فردی است خوش اخلاق و زیرک ودانا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.

 

ط :او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

 

ظ : او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک ومقرراتی میباشد و اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد که نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند.

 

ع : او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشک و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

 

غ: زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

 

ف : او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یک بار مریض و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

 

ق: فردی است قادر و توانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

 

ک: او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرک و دانا و زیرک و خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

 

ل: فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیک خود میباشد.

 

م : خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک کند.

 

ن: او فردی است زیبا و خوش اخلاق و کینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد کند.

 

ی: او فردی است پر فکر و زیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک ومقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : aalekasa
سابسیژن چیست؟

ساب یعنی زیر و سیژن یعنی برش بعبارت دیگر سابسیژن به مفهوم برش در زیر پوست می باشد که البته بدون تیغ انجام می شود. سابسیژن روشی ساده برای درمان جای جوش ها و فرورفتگی های پوستی است. کلیه آثار زخم، اسکار، آکنه و بخیه اگر به شکل فرورفتگی بر روی پوست باقی مانده باشند، با این روش برطرف می شوند. سابسیژن روشی سر پایی و بی خطر، با یک مکانیسم متفاوت و اساسی در درمان اسکارهای آتروفیک نظیر جای جوش، رفع جای بخیه و آبله مرغان و... است. ساب سیژن و میکرونیدلینگ در کنار هم بهترین درمان جهت اسکارهای آتروفیک ( فرورفته ) محسوب می شوند. در روش سابسیژن برای درمان و رفع جای جوش از روش آزاد کردن بافت های همبندی یا بافت های فیبروتیک استفاده می شود. روش سابسیژن برای درمان جای جوش یا به اصطلاح درمان جوشگاه های عمیق ناشی از آکنه انجام می شود. از این درمان برای جوانسازی پوست هم کمک گرفته شده و می توان چروک های خطی و عمقی را نیز درمان کرد.


اسکار یا جوشگاه، بافتی است که به دلیل التهاب و یا آسیب قبلی در ناحیه پوست ایجاد شده و چنانچه اگر نزدیک مفصل باشد می تواند در حرکت اندام اختلال ایجاد کند و یا اینکه منظره نامطلوبی بر روی پوست ایجاد نماید. بوجود آمدن اسکار دلایل متعددی دارد و بعضی از پوست ها معمولاً بعد از یک آسیب و یا ضایعه مستعد ابتلاء به اسکار می باشند و در نتیجه طول دوره درمان این افراد نیز طولانی تر می باشد. التهاب های پوستی از قبیل آبله مرغان، جوش غرور جوانی ، سوختگی درجه 3 ، محل گزش حیوانات، محل برش جراحی قبلی و عفونت های عمقی پوست می توانند باعث ایجاد اسکار شود. سابسیژن همزمان با میکرونیدلینگ یا میکرودرم ابریژن با کم کردن اندازه اسکار، افزایش دامنه حرکت عضو مبتلا، نزدیک کردن رنگ اسکار به رنگ پوست و کاهش احساس خارش، بی حسی و درد به بهبود علائم بیمار کمک می نماید. این تاثیرات از طریق افزایش جریان خون موضعی، بهبود جریان لنفاوی در محل و کمک به دفع سلول های مرده در ناحیه مبتلا اعمال می شود. در بعضی از بیماران بعد از عمل جراحی تا مدت زمان طولانی در ناحیه اسکار احساس درد وجود دارد که این درد بصورت متناوب می باشد و با یک استرس فیزیکی و یا روحی این درد شعله ور می شود. هرچه اندازه اسکار کوچکتر و عمق آن کم تر باشد درمان راحت تر و سریع تر می باشد و برعکس اسکارهای بزرگ و عمقی نیاز به دوره درمانی طولانی تری دارند.


فرورفتگی هایی که در سطح پوست ایجاد می شود و ناشی از جای جوش یا اسکار می باشد گریبان گیر بسیاری از جوانان و نوجوانان می باشد و در روابط اجتماعی و اعتماد به نفس آنها تاثیر بالایی دارد.اگر این فرورفتگی ها سطحی باشند با استفاده از روش میکرونیدلینگ می توانیم آنها را از بین ببریم. اما اگر فرورفتگی ها عمقی باشند با این روش از بین نمی روند و باید از سابسیژن استفاده کرد.


روش هاى انجام سابسيژن :

قبلا براى انجام سابسيژن از سوزن مخصوصى به نام (سوزن نوکور) استفاده ميشد. پس از تزريق بيحسى و بيحس کردن پوست، پزشک با وارد کردن آن به زير پوست و حرکت رفت و برگشتى تکرارى بصورت افقى موازى با سطح پوست، اقدام به بريدن و پاره کردن بافت هاى فيبروتيک و چسبندگى ها ميکرد که بعضاً باعث ايجاد خونريزى و هماتوم میشد.

اين روش سابسيژن، عليرغم اينکه هدف درمان پاره کردن باندهاى فيبروتيک را محقق ميکند، ولى به علّت عوارض ناخواسته مثل :


کبودى شديد صورت
دور نقاهت طولانى تر
ايجاد جوشگاه هاى جديد ناشى از ورود خود سوزن نوکور
درد نسبتاً زياد و گاهى تشديد فرورفتگى و چسبندگى بيشتر

و حتى لک و تيرگى خيلى مورد توجه قرار نگرفت.


امّا اخيراً، به جاى سوزن نوکور از کانولاى مخصوصى استفاده مي شود، که نوک آن تيز نمي باشد، طول آن بلند است و بر خلاف سوزن نوکور، فقط از طريق يک يا دو نقطه وارد پوست مي شود، بنابراين احتمال آسيب عروقى و خونريزى بسيار کمتر خواهد بود در نتیجه دوره نقاهت آن کوتاهتر و کبودى ناشى از سابسيژن نيز کمتر خواهد بود. اين روش تحول اساسى در درمان جاى جوش، جاى زخمهاى وسيع نظير سالک، چين و چروک هاى عميق صورت نظير خط خنده و خط اخم و....، جوانسازى پوست در پوستهاى مسن ايجاد کرده است.


لازم به ذکر است این کار با بی حسی موضعی انجام می شود و هیچ دردی ندارد.
اين تکنيک معايب و محدوديت هاى روش مرسوم استفاده ازسوزن نوکور را ندارد.
مزایای سابسیژن عبارتند از:


نتايج درمانى عالى
امکان استفاده برای همه تيپ هاى پوستى
زمان نقاهت کوتاه ( معمولاً بین 2 تا 3 روز )
قابليت انجام درهمه ى فصول و عدم محدوديت از نظر مواجهه با آفتاب
امکان استفاده همزمان با میکرونیدلینگ و ميکرودرم ابريژن دريک جلسه

همانطور که قيد شد، ساب سيژن را ميتوان همزمان با میکرونیدلینگ و ميکرودرم ابريژن انجام داد تا نتايج به مراتب بهترى بدست آورد. درصد بهبودى در اين روش ترکيبى ميتواند از ٤٠٪ تا ٧٠٪ در يک جلسه باشد. معمولا هر چه اسکارها عميق تر باشد احتمال نياز به تکرار ساب سيژن بيشتر است . فواصل جلسات نبايد از يک ماه کمتر باشد تا پوست براى ترميم زمان داشته باشد.


چه افرادى کانديد مناسبی براى سابسيژن هستند ؟

این عمل برای افراد مبتلا به جوشگاه‌های عمیق آکنه در مقایسه با جوشگاه‌ هایی با سطح مقطع کم‌ مؤثرتر است، هرچه عمق این جوشگاه ها بیشتر باشد به نسبت نتیجه بهتر خواهد بود البته برای جوشگاه های سطحی هم موثر خواهد بود. فرد در زمان انجام این کار نباید آکنه فعال داشته باشد لذا کسانی که جوش‌های ملتهب و چرکی دارند اصلا مناسب نیستند. بسیاری از کسانی که تحت عمل سابسیژن قرار می‌گیرند قبلا آکوتان مصرف کرده‌اند. روش سابسیژن برای اکثر جنس پوست ها مناسب است امّا در پوست های تیره بعد از انجام سابسیژن احتمال بروز هیپرپیگمانتاسیون وجود دارد.


مزایای سابسیژن :

سابسیژن می تواند بسیاری از مشکلات و معضلات پوستی را درمان کند و باعث تولید کلاژن و الاستین در زیر پوست شود .با تولید کلاژن و الاستین فرم پوست تغییر کرده و ساختار آن وارد شوک خواهد شد، ترمیم زخم های پوست و البته بهبود ظاهر چین و چروک های ناشی از بالا رفتن سن و یا موروثی از نتایج تولید این هورمون بسیار مفید خواهد بود . سابسیژن یک روش جراحی ایمن، ساده، سریع و با نتایج بسیار موثر برای از بین بردن انواع مختلف اسکار است. اسکارهای باقی مانده از آکنه، اسکار ناشی از چین و چروک‌ها یا سلولیت همگی به خوبی توسط جراحی سابسیژن درمان می‌شوند. بیشتر افراد که از آکنه های عمیق پوست برخوردار هستند می توانند از این روش برای زیبایی پوست استفده نمایند، زیرا سابسیژن عمق این اسکارها را کاهش داده و قرمزی و التهاب آنها را از بین می برد، معمولا با یک یا دو جلسه درمان با این روش نتایج ایده آل و مناسبی را می توان دریافت کرد


عوارض سابسیژن :

بریدن بافت فیبروتیک در مواردی ممکن است ایجاد خونریزی کند. در ضمن در این روش باید پوست را مدام به‌ صورت موضعی بیحس کرد زیرا این عمل کمی درد دارد. از سوی دیگر اگر از روش قدیمی برای انجام سابسیژن استفاده شود،ممکن است سوراخ کردن‌های مکرر پوست با سوزن‌های نوکور باعث به‌ جا گذاشتن جوشگاه‌های خطی در بسیاری از موارد شود که ظاهر خوشایندی ندارد و مشکلی به مشکلات بیمار اضافه می‌کند. بنابراین استفاده از روش قدیمی با توجه به معایبی که دارد، ایده‌آل به نظر نمی‌رسد. از حدود 3 سال پیش، اصلاحاتی در روش‌های سابسیژن صورت گرفت که پاسخدهی‌ ابن روش را خوب کرد.


از عوارض روش جدید (استفاده از کانولا) درد و تورم در موضع می باشد که با استفاده از کمپرس سرد و مسکن قابل کنترل است. عارضه دیگر کبودی در محل است که عدم مصرف آسپرین، ایندومتاسین، وارفارین یا سایر داروهای ضد انعقاد خون یک هفته قبل از درمان از بروز این عارضه جلوگیری می کند. همچنین در مواردی نادر ممکن است باعث ایجاد یک ندول از بافت همبند در موضع شود که با تزریق ماهانه آمپول تریامسینولون رقیق شده در موضع و آنتی بیوتیک داکسی سیکلین که خواص ضد التهابی دارد ، گره کوچک شده و از بین می رود. در مجموع سابسیژن روش مطمئن و کم عارضه ای است و استفاده از کانولا به کمتر شدن عوارض جانبی از قبیل کبودی و تورم کمک کرده و زمان بهبودی را کوتاه تر می کند.


هزینه سابسیژن :

بطور کلی هزینه سابسیژن در کلینیک های پوست و زیبایی بر اساس تعداد اسکارهای درمان شده محاسبه می شود ولی چنانچه از درمان های مکمل از قبیل تزریق ژل اسید هیالورونیک و یا میکرونیدلینگ و یا لیزر فراکشنال استفاده شود هزینه این درمان ها به قیمت سابسیژن اضافه می شود


رفع جای جوش


درمان جای جوش صورت


درمان جای جوش


کلینیک پوست و موادامه مطلب

 

ترفند کامپیوتر, آموزش آفیس, آفیس 2013

در آفیس 2013 شما می‌توانید تصاویر مختلفی را به عنوان تصویر پشت‌زمینه نرم‌افزار انتخاب کنید. این تصویر پشت‌زمینه در گوشه‌ی سمت راست در بالای صفحه‌ی نرم‌افزار نمایش پیدا می‌کند و جذابیت خاصی به محیط برنامه می‌بخشد. در این ترفند به نحوه تغییر تصویر پشت‌زمینه در آفیس 2013 خواهیم پرداخت.

بدین منظور:
ابتدا  نرم‌افزار دلخواه خود از مجموعه آفیس 2013 (نظیر Word 2013) را اجرا کنید.
سپس از منوی File بر روی گزینه‌ی Account کلیک کنید.
اکنون در قسمت Office Background می‌توانید تصویر دلخواه خود را انتخاب کنید. تصویر در همان لحظه تغییر خواهد کرد. با انتخاب None تصویر پشت‌زمینه غیرفعال خواهد شد.

منبع:tarfandstan.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : aalekasa

 

اس ام اس تنهایی, اس ام اس های رفاقتی

 رو زمینى زندگى میکنیم که خودشو جو گرفته عزیزم شما که جاى خود دارى!!!
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
وقتى کسى براى نداشته هایت بهانه میگیرد،بهتراست اوراهم نداشته باشى.گاهى نداشتن ازداشتن بهتر است
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
به دنبال ویلچرى هستم براى روزگار!! ظاهرا پایى براى راه آمدن بامن ندارد.
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
دل هیچکس نمی سوزدبرای حال غمناکم مگرسوزدهمان شمعی که می سوزدسرخاکم!.
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
خاطرى ازتودگردر نظرم نیست_
ولى…!!!
بغض تنهایى من_
ازغروب دل تو_
درصداى امواج,
بازهم میشکند!
من تورا مثل کهنسالی عشق_
دفن کردم دیریست..
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
مرا تابزن!
به قرینه هم تا بزن!!
میخواهم تنها درگیر نیمه خودم باشم!!!.
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
دل نیست کبوترکه چوبرخاست نشیند*ازگوشهءبامی که پریدیم،پریدیم
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
ازسرزلف توشوریدگی آموخته دل/ وآتش مهرتودرجان من افروخته دل
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
وقتی سرم درد می کند،حتی قرص هم جواب نمیدهد….
من چشمهایت را از کدئین بیشتر قبول دارم..
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
نه..الان نه..فعلادورت شلوغه..تنهات که گذاشتن یادمن می افتی..امااونوقت من شرمندم چون احتمالا من اون موقع دیگه تنها نیستم..!
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
لقمه بزرگتر ازدهانت بودم،برای همین بودکه مرا خرد میکردی تا اندازه شوم..
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
اگه از دست آدم ها، همش تیشه به ریشه ام بود/ نمیمردم واسه اینکه، یکی مثل تو پیشم بود/ شکنجه دیدم از دوریت، که گریه اعترافم شد/ همین دنبال تو گشتن، یه جورایی طوافم شد….!
♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس تنهایی♥♥♥♥♥♥♥♥
چطور میتوانیم به تاول های پای دلمان بگوییم:تمام راهی که آمدیم،اشتباه بود؟!

منبع:mobp30.comادامه مطلب

ادعای استقلالی ها/جباری از بازی فجر می آید

پزشکان باشگاه استقلال خبر دادند که مجتبی جباری هافبک مصدوم شان از هفته دهم لیگ برتر می تواند بازی کند.

به گزارش ستاره ها؛ این بازیکن امسال اصلا برای استقلال بازی نکرده و با وجود مصدومیت، با آبی ها قرارداد بست. جباری که اخیرا زانوی خود را عمل کرده بود، حالا فیزیوتراپی را آغاز کرده و گفته می شود از هفته دهم مقابل فجر سپاسی می تواند بازی کند.

البته هیچ بعید نیست این پیش بینی کاملا درست از آب در نیاید و جباری دیرتر برای استقلال بازی کند. او تاکید کرده نمی خواهد ریسک کند و زودتر از موعد برای آبی ها بازی کند./ستاره هاادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

هدف جلوگيري از افت معدل و مشروطي دانشجويان

معاون وزير علوم: شيوه نمره‌دهي در دانشگاه‌ها تغيير كرد

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تدوين و تصويب آیین‌نامه جديد دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: در صورت تاييد اين آيين نامه توسط وزير علوم، نمرات درسي دانشجویان از شيوه نمره دهي صفر تا 20 به شیوه نمره دهی از 9 تا 20 تغيير مي‌يابد.

دکتر نادری‌منش با اعلام این خبر اظهار داشت: در تدوين این آئین‌نامه برای كاهش اضطراب دانشجویان، پیشنهاد دادیم كف نمره‌ای كه به دانشجو داده می‌شود 9 باشد.

وي افزود:برخی از دانشجویان با گرفتن نمره یك یا 2 از یك درس با وجود موفقیت در دیگر درس‌ها، دچار مشكلاتی همچون افت معدل و یا مشروطی می‌شوند كه درصورت تصویب كف نمره 9، درعین حال كه دانشجو از آن درس نمره نیاورده و دوباره مجبور است آن را بگذراند لطمه زیادی به معدل او وارد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در آیین‌نامه جدید کارشناسی، طول مدت تحصیل تا يك نيمسال کاهش می‌یابد، افزود:بر این اساس دانشجویان به طور میانگین یک ترم می‌توانند طول سنوات تحصیلی خود را کاهش داده و حداکثرطی 4.5 سال فارغ‌التحصیل شوند.

دکتر نادری منش در ادامه در خصوص شکل‌گیری 15 کمیته مشترک تحت عنوان کمیته‌‌های شورای تحول در علوم انسانی و کمیته‌برنامه‌ریزی گفت: این کمیته‌ها وظیفه بازنگری در سرفصل و محتوای علوم انسانی را بر عهده داشتند./ایسنا

 ادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان - باکو

ایران با یک طلا و 6 برنز بر سکوی سوم ایستاد

خبرگزاری فارس: در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان تیم ایران با کسب یک مدال طلا و 6 مدال برنز به مقام سوم رسید و تیم‌های روسیه و آذربایجان اول و دوم شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در روز دوم این رقابت‌ها صابر خانجانی در وزن 46 کیلوگرم، حسین روزبه در وزن 63 کیلوگرم و علی اصغر اکبری در وزن 100 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

در روز نخست این مسابقات هم علی محمدزاده در وزن 50 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد و سمیر یاوری، رضا مظفری و حسین شهبازی نیز پیش از این در اوزان 58، 69 و 85 کیلوگرم صاحب مدال برنز شده بودند.

بدین ترتیب در رده بندی تیمی این رقابت‌ها روسیه با 77 امتیاز قهرمان شد، آذربایجان با 74 امتیاز دوم شد و ایران با 60 امتیاز به مقام سوم رسید.

تیم‌های اوکراین با 56 امتیاز، ژاپن با 39 امتیاز، گرجستان با 35 امتیاز، ترکیه با 32 امتیاز، آمریکا و قزاقستان با 31 امتیاز و هند با 22 امتیاز چهارم تا دهم شدند.

در وزن 46 کیلوگرم، صابر خانجانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و مرحله یک‌چهارم نهایی به اوکراین باخت و حضور در نیمه‌نهایی را از دست داد، اما با حضور حریفش در فینال، در شانس مجدد مقابل نماینده ترکیه به برتری رسید و به رده‌بندی رسید. وی برای کسب مدال برنز در دو تایم و با نتیجه 8 بر صفر از سد نماینده گرجستان گذشت و سوم شد. در این وزن 13 نفر حضور داشتند.

در 54 کیلو مرتضی قیاسی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل نماینده بلغارستان به پیروزی رسید، اما در یک‌چهارم نهایی با نتیجه 8 بر 6 به هند باخت و شانس حضور در نیمه‌نهایی را از دست داد. با حضور کشتی‌گیر هندی در فینال، قیاسی در شانس مجدد مقابل نماینده کانادا شکست خورد و شانس حضور در دیدار رده‌بندی و کسب مدال برنز را هم از دست داد. در این وزن 25 کشتی‌گیر حضور داشتند.

در 63 کیلو که 19 نفر حضور داشتند، حسین روزبه پس از استراحت در دور اول در دور دوم مغلوب کشتی‌گیر آمریکایی شد که با حضور حریفش در فینال، با پیروزی مقابل نماینده قرقیزستان در گروه شانس مجدد به دیدار رده‌بندی رسید. وی در دیدار رده بندی هم با نتایج یک بر صفر و 6 بر صفر الیاس ژومای از قزاقستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در 76 کیلو که 20 کشتی‌گیر حضور داشتند علی موجرلو در دور نخست مقابل کشتی‌گیر قزاق به برتری دست یافت، اما در دور دوم به نماینده اوکراین باخت که با حضور حریفش در فینال کار را در گروه بازنده‌ها ادامه داد، اما در این مرحله با شکست مقابل نماینده هند حذف شد.

در 100 کیلو علی‌اصغر اکبری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم از سد نماینده اسلواکی گذشت و به یک‌چهارم رسید. وی در این مرحله هم از سد نماینده اوکراین گذشت و به نیمه‌نهایی رسید، اما در این مرحله به آذربایجان باخت و حضور در فینال را از دست داد. اکبری در دیدار رده‌بندی در 3 تایم و با نتیجه 6 بر یک یومرف از بلغارستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. در این وزن 18 کشتی‌گیر حضور داشتند./فارس

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : aalekasa

جدیدترین صندلی تالاری و جدیدترین صندلی تالار  با استفاده از بهترین مواد تولید شرکت تولون است . برای خرید میز و صندلی تالار و خرید صندلی تالاری می توانید به سایت ما مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید .

شرکت تولون با جدیدترین متد طراحی و با استفاده از بهترین مواد در گروه صندلی تالاری  اقدام به تولید انواع میز و صندلی تالار نموده است.

بهترین راه استفاده از میز و صندلی های استاندارد است.
استفاده نمودن از میز و صندلی هایی که استاندارد هستند ، باعث میشود تا میهمانان احساس خستگی یا کمر درد نکنند. حتی ، اگر ساعت ها بر روی آن بنشینید احساس راحتی داشته باشند. جای نشستن صندلی ها باید نرم و راحت باشد.  برای انتخاب میز ، لازم به ذکر است میزها باید ارتفاع متناسبی داشته باشند. در عین حال اندازه آنها نیز اهمیت زیادی دارد. در صورتی که سالن پذیرایی کوچک است، برای استفاده بهینه از فضا می توان میز و صندلی تالار را کوچکتر انتخاب کرد.

صندلی تالاری :
تولید صندلی تالاری
خرید صندلی تالاری
فروش صندلی تالاری
تعویض صندلی تالاری

صندلی شیواری

فروش صندلی شیواری

تعویض صندلی شیواری

تولید صندلی شیواری
خرید صندلی شیواری

صندلی مبله  :
تولید صندلی مبله
خرید صندلی مبله
فروش صندلی مبله
تعویض صندلی مبله

صندلی تالار :
تولید مبل تالاری
قیمت صندلی تالار
فروش مبل تالاری
تعویض مبل تالاری

صندلی تالار :
تولید صندلی تالار
خرید صندلی تالار
فروش صندلی تالار
تعویض صندلی تالار

صندلی پلیمری :
تولید صندلی پلیمری
فروش صنلی پلیمری
تعویض صنلی پلیمری
خرید صندلی پلیمری
 
جایگاه عروس و داماد در سالن
میدانیم مهمترین قسمت سالن عروسی جایگاه عروس و داماد است که باید به بهترین شکل ممکن طراحی و تزئین شود. در هر سالن بسته به دکوراسیون میتوان آنرا طراحی نمود . مثلا با قرار دادن یک پرده بزرگ در پشت سر جایگاه عروس و داماد وبا استفاده از نورپردازی ، بکار بردن آبنما و سایر وسایل مدرن برای زیباتر جلوه دادن این قسمت از سالن اهمیت زیادی دارد.
قبل از هر اقدامی جهت آشناشدن با جدیدترین تجهیزات تالار و دکوراسیون سالن عروسی با گروه تولیدی تولون تماس بگیرید و نمونه کارهای ما را ببینید.

صندلی تالار دست دوم

از دیگر اقدامات تولیدی تولون خرید و فروش صندلی دست دوم تالار پذیرایی میباشد. امروزه حتی در سالن های کوچک نیز جایی را برای چیدمان صندلی تالاری در نظر میگیرند . استفاده از صندلی تالاری مدرن مخصوصا زمان رقصیدن عروس و داماد تمامی نظر ها را بخود جلب میکند . ما با استفاده از بهترین ملزومات و با ترکیب نوهای رنگی بسیار زیبا ، فضای تالار را زیباتر نموده ایم.
اگر قصد تجهیز تالار خود و خرید ملزومات تالاری در تهران یا شهرستان ها را دارید با ما تماس تا با مشاوره رایگاه شما را با جدیدترین متد چیدمان تالار و دکوراسیون داخلی سالن عروسی مطلع سازیم . نمونه کارهای ما نشان از ترکیب سالها تجربه کاری و استفاده از دستگاه های مدرن در تولید را دارد.

همانطور که میدانیم استفاده از بهترین مبل تالاری و صندلی تالاری یکی از نیازهای مهم در تجهیز تالار پذیرایی است . جهت خرید جدیدترین مبل تالاری ویا تعویض مبل تالاری قبل از انجام هر گونه اقدامی با گروه تجهیزات تالاری تولون تماس بگیرید و از ده ها نمونه صندلی تالاری و مبل تالاری دیدن کنید . تلفن تماس ما 09122012952 اکبری میباشد.

یادآور میشویم این مجموعه در زمینه میز پذیرایی مهمان ، میز پذیرایی تالار ، میز گرد تالار و میز گرد تالاری هم فعالیت میکند .ادامه مطلب

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

گفت و گوی خواندنی با مهران عباسی درباره موسیقی ایران، آلبوم «حباب» و سایر فعالیتهایش...

فشاری که محسن یگانه به خودش وارد کرده، فیل را درجا می کُشد

موسیقی ما : آنهایی که اخبار و حواشی موسیقی را فراتر از مرزهای ایران دنبال می کنند، «مهران عباسی» را به خوبی مشناسند. «Producer, Remixer, Song Writer, Fl Studio Powered User» اینها چیزهایی هستند که او برای معرفی در صفحه ی شخصی اش نوشته است. مهران عباسی در سال 83 با کوشان حداد (عضو گروه اشکان کوشان) آشنا شد. بعد از این آشنایی آنها گروه «نئورین» را تاسیس کردند و پس از شرکت در 4 مسابقه بین المللی موسیقی الکترونیک، 4 رتبه ی جهانی (به ترتیب مقامهای نهم، چهارم و دو بار مقام اول) را کسب کردند.

اولین اثر رسمی مهران عباسی در موسیقی ایران، ریمیکس قطعه ی مشهور «دریا» بود که با صدای «روزبه نعمت الهی» و در آلبوم «عمو زنجیرباف» منتشر شد. سپس همکاری هایی با نادر مسچی، احسان غیبی و خوانندگان دیگر در قالب تنظیم و ریمیکس داشته است. از سال گذشته همکاری اش با محسن یگانه آغاز شد و دو قطعه از آثار او (سکوت و نباشی) را ریمیکس کرد.

مهران عباسی در سال 2010 به طور رسمی به عضویت تیم نرم افزاری Image Line Audio در آمد و رسماً به عنوان یکی از اعضای تیم طراحان صدا و تنظیم کنندگان اختصاصی این کمپانی شناخته شد و در حال حاضر در پروژه «سینتی سایزر هارمور» به عنوان طراح صدا فعالیت کرده است. شرکت Image Line تولیدکننده ی نرم افزار مشهورFL Studio است که یکی از محبوبترین و پرکاربردترین نرم افزارهای موسیقی است. بسیاری از آهنگهایی که این روزها می شنویم با FL Studio ساخته شده اند.

مهران تمایل داشت این مصاحبه به زبان محاوره پیاده شود تا خودمانی باشد و مخاطبین بهتر بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. اما نتوانستم با خودم کنار بیایم که در قالبی غیر رسمی چیزی بنویسم! در آستانه ی انتشار آلبوم «حباب» محسن یگانه، گفت و گوی موسیقی ما با «مهران عباسی» که بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد است را در ادامه بخوانید.

 

«حباب» محسن یگانه چطور شده؟

به جرأت میگویم حداقل 7-8 قطعه ی خیلی خوب در آلبوم «حباب» وجود دارد. به غیر از یک قطعه که به دلیل سبک عجیبش روی استقبال از آن چندان حساب نمی کنیم، بقیه ی قطعات واقعاً خوب از آب درآمده اند. آن یک قطعه هم «حباب» است که هم از نظر ترانه و هم موسیقی، قطعه ی خاصی شده و شاید کسی توقع وجود چنین قطعه ای در آلبوم را نداشته باشد. این فشاری که تا الان محسن به خودش وارد کرده، فیل را درجا می کُشد، نمی دانم چرا باتری اش تمام نمی شود؟! البته انشالله که نشود. در حال حاضر بیشتر دو دوست صمیمی هستیم تا همکار.

چه فاکتورهایی برای موفقیت «حباب» در نظر گرفته شده است؟

مدتهاست مردم نسبت به آثاری که منتشر می شود خنثی شده اند و عکس المعل خاصی نشان نمیدهند. شاید گاهی اثری را حداکثر یک ماه گوش کنند و بعد آن را کنار بگذارند. این شرایط اصلاً جالب نیست. به همین دلیل محسن یگانه با وسواس عجیب و غریبی روی آلبوم حباب کار کرد. شعرهای محسن در این آلبوم در نوع خود جدید هستند. فضای ملودی ها کمی تغییر کرده و پخته تر شده. در نوع خواندن هم خیلی دقت داشته، زیاد به سراغ گامهای بالا نرفته. علی ثابت و شهاب اکبری هم واقعاً عالی کار کردند و من کارهایشان را خیلی دوست دارم. گروه پازل (آرین بهاری و علی رهبری) هم همینطور. به عنوان یک موزیسین می گویم که کارهای آلبوم خیلی خوب از آب درآمده، مخصوصاً سازهای زهی که در ترکیه ضبط شد.

از تنظیم هایتان در حباب بگویید.

یکی از قطعات، «حباب» است که درباره آن توضیح دادم. در این آلبوم یک تنظیم ریتمیک به نام «باور کنم» دارم که خیلی از آن راضیم. یک کار اسلو هم دارم که البته در سبک خودم کار کردم. نام آن «نمیشه» بوده و تنظیم مشترک من و محسن یگانه است.

چه شد که همکاری شما و محسن یگانه شکل گرفت؟

من به محسن یگانه و آثارش خیلی علاقه داشتم و در واقع یکی از طرفدارانش بودم. وقتی قطعه «سکوت» را شنیدم، احساس کردم می تواند تنظیم متفاوت تری داشته باشد. از این رو تصمیم به ریمیکس کردن آن گرفتم. از طریق یک دوست مشترک، موضوع را با محسن یگانه در میان گذاشتم، با صحبتهایی که شد او فایل صدایش را در اختیارم گذاشت و من کار را مجدداً تنظیم کردم. قرار ملاقات گذاشتیم و به دفتر او رفتم و دوستی و همکاریمان شکل گرفت.

بعد از «سکوت»، قطعه ی «نباشی» را هم ریمیکس کردید. فیدبک این دو کار چطور بود؟

ریمیکس «سکوت» در میان برخی طرفداران محسن یگانه بازتاب منفی داشت و نسبت به من جبهه گرفتند. من آن را طبق سلیقه ی خودم تنظیم کرده بودم. اما در مورد «نباشی» سعی کردم کار به فضای حسی آثار محسن نزدیکتر باشد و خدا را شکر نظرات هواداران نسبت به من عوض شد. «نباشی» به نوعی آزمون و خطای خودم بود.

چه سرنوشتی برای «حباب» در بازار پیش بینی می کنید؟

هیچ چیز معلوم نیست. کسی نمی تواند بگوید من کاملاً نبض بازار را در دست دارم و می دانم چه پیش می آید و از چه کاری استقبال می شود. عوامل مختلفی روی شرایط بازار تأثیر دارد. روحیات مردم، وضعیت معیشتی، مناسبت ها و... اما می توانم این را بگویم که همه ی کارهای «حباب» با برنامه ریزی و طبق اصول پیش می رود. این آلبوم برای هواداران محسن یگانه بسیار زیبا شده و برای سایرین هم می تواند جالب باشد. از آنجایی که آلبوم حباب 14 قطعه دارد و تعداد قطعات زیاد است، تلاش کردیم تا فضای آلبوم خسته کننده نباشد و طوری نشود که مخاطب آهنگ ها را رد کند.

فکر می کنید کدامیک از قطعات آلبوم با استقبال بیشتری مواجه شود؟

یک قطعه ی شش و هشت به نام «دوستت دارم» در آلبوم هست که خیلی به آن امیدواریم. هم چنین تراک «باور کنم» و...همانطور که گفتم چندین تراک خیلی خوب در آلبوم وجود دارد.

واقعاً این تأخیر یک ماهه برای میکس و مسترینگ لازم بود؟

بله به نظرم لازم بود. واقعاً حیف بود که آن همه زحمت به خاطر عجله هدر می رفت. چرا که هدف این بود که این اثر ماندگار باشد. توقعات از محسن یگانه بالاست و او هم بسیار هشیار است و نمی خواهد هوادارانش ناراضی باشند. انتقاداتی که این اواخر مطرح می شد، اکثراً مربوط به میکس قطعات محسن بود و به همین خاطر میکس آلبوم حباب با دقت و وسواس خاصی انجام می شود.

با این اوصاف پیش بینی می کنید چه زمانی کارهای آلبوم به پایان برسد و آماده ی انتشار شود؟

چون من تمام کننده نیستم، نظری ندارم. البته میکس اکثر کارها به عهده ی من است؛ سه تا از کارهای خودم، کارهای شهاب اکبری، دو کار محسن و یک کار مشترکمان با گروه پازل (آرین بهاری، علی رهبری). علی ثابت و ایمان حجت درگیر بقیه کارها هستند. به زودی توسط خود محسن و از طریق همین سایت حتماً اطلاع رسانی خواهد شد.

از برنامه های کاریتان بگویید.

با محسن یگانه بعد از انتشار حباب برنامه ی دیگری داریم که البته بهتر است از طرف خودش اعلام شود. یک سری فعالیت در سطح بین المللی و با چهره های مطرح جهان انجام دادم که در آینده خبرش را می دهم.

غیر از محسن یگانه با خواننده های ایرانی دیگر هم همکاری دارید؟

با چند نفر کار کردم. پیشنهادهای زیادی برای همکاری داشتم، اما سیاست همیشگی ام این بوده که با بهترین ها کار کنم. چندان به فعالیت در فضای موزیک ایران فکر نمی کنم و دغدغه ام این نیست. مدت زیادی نیست که نامم در میان تنظیم کننده های فعلی قرار گرفته؛ حدوداً 3 سال. از همان اول هم اصرار دوستانم باعث شد به این سمت و سو بیایم. پروژه ی «دریا» نتیجه ی اصرار آرش پاکزاد بود که می گفت وقتی می توانی چرا انجام نمیدهی؟ ترجیح می دهم کم کار باشم. نمی خواهم زیاد سرم را شلوغ کنم، چون درآمد اصلی من از تنظیم نیست.

یعنی درآمدی غیر از موسیقی دارید؟

من به استخدام شرکت Image Line در آمده ام و از خود کمپانی حقوق می گیرم.

چه شد که همکاریتان با Image Line Audio Softwareآغاز شد؟

در سال 98 نرم افزار این شرکت را پیدا کردم. فکر میکنم سال 2005 یا 2006 اولین خریدم از این شرکت را انجام دادم که 200 دلار بود. آن موقع یک سری کارهای بین المللی کرده بودم. مدتی در فروم سایت این شرکت فعالیت می کردم. پروژه ها را می ساختم و در اختیار کاربران سایت قرار می دادم. تا اینکه مدیر شرکت با من تماس گرفت و با ابراز خوشحالی، پیشنهاد همکاری داد. وارد مذاکره شدیم و الان 5-4 سالی هست که در ارتباطیم و در حال حاضر من در طراحی نرم افزار این شرکت همکاری می کنم. هم اکنون نسخه ی 11 این نرم افزار توسط سی نفر در حال بررسی و آزمون است که یکی از این افراد من هستم. در حال حاضر بر روی کنترل Ram و 64 بیت کردن نرم افزار کار می کنیم. به زودی همFLStudio را بر روی سیستم عاملهایMac خواهیم داشت.

در حال حاضر رابطه تان با کوشان حداد چطور است؟

با هم رفت و آمد خانوادگی داریم. کوشان صمیمی ترین دوست من است و حقِ استادی بر گردن من دارد.

از تنظیم کننده های حال حاضر شخصاً به کارهای چه کسی علاقه دارید؟ به نظر شما کدامشان در حد و اندازه های بین المللی کار می کنند؟

تنظیم کننده های خیلی خوبی داریم. گزینه اول و کسی که تا به حال خوب پیش رفته، «مسعود فولادی» بوده که در صدر بهترین های سبک الکترونیک دنیا در حال کار است. گزینه ی دوم «محسن مقصودی» از شاگردان خودم، در سطح اول دنیا در حال فعالیت است. «کوشان حداد» گزینه ی سوم من است که میتواند در عرصه بین المللی بهترین باشد. قبلاً هم با هم کارهای زیادی کردیم و موفق هم بودیم. «سیروان خسروی» گزینه ی چهارم است که میتواند در این زمینه موفق باشد. سیروان جزو کسانی است که کارهایش به سلیقه ی من خیلی نزدیک است، اینچنین افرادی در موسیقی کشور کم پیدا میشوند، ولی واقعاً حقش نیست که جایگاهش اینجا باشد.همه کسانی که نام بردم جزو کسانی هستند که موسیقی ایران باید به داشتنشان افتخار کند و برای رشد و پیشرفت به بهترین نحو به آنها امکانات داده شود. «علی اخلاقی، محمد صادقی و امیر حسین ذوالقدری» هم جزو کسانی هستند که کارهایشان را خیلی دنبال میکنم و حرفه ای هستند. زیاد میتوانم نام ببرم. من کار همه را دوست دارم و تعصبی روی سبک و شخص خاصی ندارم.

آیا اطلاع دارید که موزیسین ها و مخاطبین سایر کشورها چه دیدگاهی درباره ی موسیقی و موزیسین های ایران دارند؟

در سطح خاور میانه واقعاً خوب پیش رفته ایم. ولی کم است و اصلاً راضی کننده نیست. موسیقی کشور درآمد زایی برای خود کشور ندارد. استعدادهای عجیبی در هر زمینه در کشور داریم. واقعاً افسوس میخورم که هیچ کدام نمیدانند باید کجا خودشان را نشان بدهند، با چه بودجه ای، چه امکاناتی، چه پشتیبانی و چه رسانه ای...

شما بسیار به سراغ ریمیکس رفته اید و چندین قطعه را ریمیکس کرده اید. دلیلش چیست و چه لزومی به انجام این کار هست؟

خوب، چرا نه؟ از آنجایی که دوست داشتم فرهنگ ریمیکس را کمی ترویج بدهم، این کار را می کنم. در تمام دنیا EP یک واژه ی آشناست (Extended Play). یعنی به غیر از نسخه ی اصلی، نسخه های دیگری با "سبک های متفاوت و زمانبندی متفاوت" در CD وجود دارد. ریمیکس حس را در کار عوض میکند. یک کار تخصصی است. همیشه از این غصه خورده ام که هرگاه ریمیکسی منتشر می شود، عده ای میگویند چرا این آهنگ، شعر و ملودی اش تکراری است؟! یا چند بار این کار اجرا شده؟!! در حالی که این آهنگ تکراری نیست، این آهنگ "سبکش" متفاوت است. شنونده ی عزیز شما قدرت انتخاب دارید! اطلاع رسانی در ایران به قدری ضعیف و آموزش به قدری نا امید کننده است که علاقه مندان به موسیقی، راهی دشوار برای پیشرفت در زمینه علایق خود دارند. ما حتی صنف هم نداریم که تنظیم کنندگان و دیگر اهالی موسیقی با هم تصمیمی بگیرند یا به هم کمک کنند. انتظاری بیشتر از این نباید داشته باشیم.

فکر می کنید روحیه ی کار گروهی و کمک به یک دیگر در موزیسین های ما وجود دارد؟ یعنی چنین صنفی که می گویید، در صورت وجود، می تواند واقعاً مفید واقع شود؟

به هیچ وجه نیست! حداقل در کسانی که اسم و رسم دارند که این طور نیست. لااقل من ندیده ام. نمیدانم چرا همه برای هم سنگ می اندازند. اگر روزی بخواهیم نماینده ای برای ایران در موسیقی بین الملل انتخاب کنیم، برای داشتن چنین سمتی حتماً یک کشته و چند زخمی به جا می گذاریم! (با خنده) موسیقی ما، پر از«منم» است؛ من اولین بودم... من تنها کسی هستم و... رقابت ناسالم زیاد داریم. این وضعیت طبیعی است، چون هنوز تکلیف موسیقی مشخص نیست که باید باشد یا نباشد. همه چیز در دقیقه ی آخر تصویب میشود، همه چیز به شرایط ها بستگی دارد و پولسازی هم برای آدمهای محدودی امکان پذیر است.

در فکر انتشار آلبومی از ریمیکسهایتان به صورت رسمی هستید؟

خیلی دوست دارم این کار را در آینده انجام بدهم. اما به دلیل عدم وجود اخلاق حرفه ای در بسیاری از خواننده ها، این کار امکان پذیر نیست. وقتی درخواست ریمیکس را با التماس کردن برای درخواست کار اشتباه میگیرند و یا مدیر برنامه ریزی امکان صحبت با خواننده را نمی دهد و می گوید حتی برای شما همکار عزیز نمی توان این کار را کرد، یا فلان تنظیم کننده از اینکه من در آلبوم خواننده اش کار داشته باشم ناراحت می شود، چه انگیزه ای برای من می ماند...؟

کلام آخر...

از کسانی که این سایت را برای حمایت از موسیقی کشور راه اندازی کردند، تشکر میکنم./موسیقی ما

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : aalekasa

نوبت پياز است ؟!

محمدحسين روانبخش در روزنامه مردمسالاری نوشت:

دولت طي دوماه گذشته به مقدار متنابهي زور زد و توانست با قدرت کم نظيري قيمت مرغ را به شدت کاهش دهد و از 3800 تومان به 5400 تومان برساند که واقعا جاي تقدير و تشکر دارد !البته اين وسط مدتي مردم مرغ را کيلويي 7000 تومان مي‌خريدند که دولت آن قيمت را در آن زمان قبول نداشت ولي الان آن قيمت را به شدت قبول دارد و بر اساس آن است که به خود مي‌بالد که توانسته قيمت مرغ را 1600 تومان کاهش دهد، ضمن اينکه اميدوار است مردم يادشان نيايد که قيمت مرغ در خردادماه 3800 تومان بود تا از آنها بابت اين اقدام بي سابقه (يعني کاهش 1600 توماني قيمت مرغ) تقدير و تشکر کنند!

اما اقتصاد اين روزها مثل بيمار مرگ مغزي شده که با دستگاه نگهش داشته اند و هر روز يک جايش عيب مي‌کند ؛ يعني هنوز داستان مرغ تمام نشده، پياز گران مي‌شود، آن هم به نحوي که صداي اتباع صداو سيما را هم درآورده ؛به طوري که جام جم آنلاين ديروز به اطلاع مردم رساند که «در حالي كه پس از مدت‌ها تناقض‌گويي، ماجراي قيمت مرغ تازه فروكش‌ كرده، به نظر مي‌رسد اين بار پياز و سيب‌زميني است كه اسير بي‌تدبيري‌هاي مسئولان شده و همزمان هم به مردم و هم به كشاورزان آسيب مي‌رساند».

البته اين داستان، داستان جديدي نيست، دولت از اين شاهکارها زياد دارد و اين داستانها، داستاني است که بر هر سر بازاري هست ولي از برادران مسئول جام‌جم بعيد بود که بگذارند اين خبر توسط رسانه‌‌شان منتشر شود، رسانه‌اي که حتي نمي‌تواندخبر زلزله را به درستي پوشش دهد!

بهرحال، حالا نوبت سيب زميني و پياز است و قيمت پياز دارد مثل مرغ بالا مي‌پرد و... دولتمردان محترم، چند ماه ديگر يادشان مي‌افتد که بايد آن را کنترل کنند!/تابناک

 ادامه مطلب
رپورتاژ
رفع جای جوش صورت با سابسیژن
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
چگونه راننده دینگ شویم؟
روغن خراطین اصل
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
اهواز چت
انجام پایان نامه مدیریت
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
نمایندگی برندها در ایران
نحوه کاشت ابرو و مزایای آن
سامانه جامع مشاغل شهرری
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای توسط رایتک
حمل بار توسط اتوبار و باربری تهران
قیمت لپ تاپ | قیمت تبلت | قیمت قطعات کامپیوتر

لینک های مفید
افزایش فالوور اینستاگرام | آموزش مجازی | جوش فلزات | تجهیزات تالار | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری | فلزیاب |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.